Hjem > Aktør > Rauland Hyttevelforening > Eldre saker


- En konstruktiv og aktiv samarbeidspartner i Rauland.


Eldre saker

Påskeskirennet for barna på langfredag

Rauland hyttevelforening følger opp en mangeårig tradisjon med å arrangere påskeskirenn for barna langfredag kl. 12:00 med start på Vierli Turistsenter. Påmelding og utlevering av startnummer skjer i kjelleren på kafeteriabygget fra ca. kl. 11:30. I fjor deltok hele 220 barn i skirennet som er ca. 500 meter langt. Det blir både medaljer og godteposer til alle deltakere!  (NB Daniel, bruk et av de eksisterende bilde fra barneskirennet her).

 

Møte med sentrale aktører

Torsdag 19. februar hadde Rauland hyttevelforening invitert sentrale aktører i Rauland for å diskutere aktuelle saker som hyttefolket var opptatt av. Vinje kommune var godt representert med ordfører Arne Vinje i spissen. I tillegg møtte flere grunneiere, turistutbyggere og Rauland kraftforsyningslag.  Bl.a. de sakene som ble tatt opp, var planene om ny snøskuterarena ved Torvetjønn, trafikkforholdene langs riksvei 37, brøyteutgifter, løypekjøring, taxitilbudet og akuttberedskapen i Rauland etter at Rjukan sykehus legges ned. Styret i hyttevelforeningen ble også orientert om kommunens planer for å styrke vannforsyningen i Rauland og dessuten om grunneiernes planer for utbygging av nye hyttefelt.

Snøskuterplaner skaper storm

Planene om å etablere et helt nytt motorsportsanlegg for snøskutere øst for Torvetjønn har utløst svært kraftige reaksjoner blant både fastboende og hytteeiere i området. I løpet av høsten hadde 234 personer skrevet under på protestbrevet mot det planlagte anlegget. Så langt har planleggerne fått inn 19 høringsuttalelser og samtlige er sterkt kritiske til planene. Særlig hytteeiere på Heimveglifeltet frykter konsekvensene av et slikt anlegg, men også fastboende i Torvetjønngrenda har reagert kraftig. Det er Magne Skinnarland som ønsker å etablere banen som i følge planene skal holde oppe til kl. 21:00 sju dager i uka i hele vinterhalvåret.

Det hyttefolket og fastboende i området frykter aller mest er selvsagt støyen. I protestbrevet som er sendt til Vinje kommune heter det blant annet at støyen vil forurense og ødelegge gleden over å være på fjellet. I protestskrivene blir det også pekt på konsekvensene for rekreasjons- og turmulighetene og ikke minst for dyre- og fuglelivet, inkludert nærheten til villreintrekkene i landskapsvernområdet Brattefjel/Vindeggen.

Se oppslag på NRKs nettsider

 

Trafikksikker riksvei 37

Den store utbyggingen av både hyttefelt og skianlegg i Rauland de siste åra har også generert langt større trafikk langs hovedpulsåra riksvei 37. Rauland hyttevelforening jobber derfor aktivt for å få til tiltak som kan bedre trafikksikkerheten. På vinterstid med høye brøytekanter er nærmest umulig å gå tur langs den trafikkerte riksveien. Et viktig mål for oss er derfor å jobbe for en sammenhengende gang- og sykkelveg fra Krossen til Vierli-Heimvegli-området. Vi ønsker også å flytte parkeringslommen til motsatt side på Farhovdriset der løypene til Silkedalen starter. Det er også behov for nye parkeringsmuligheter lenger øst på riksveien der sommerstiene til både Bossnuten og Skuldalen starter. Dette er oppgaver som involverer både kommunen, Statens Vegvesen, grunneiere, turistutbyggere og Trygg Trafikk. Også fartsgrenser og flere skiunderganger er aktuelle oppgaver langs den trafikkerte riksveien.

 

Hyttevelforeningen passerer 500 medlemmer

Aldri har Rauland hyttevelforening hatt flere medlemmer enn nå. Etter at årsmøtet i april 2014 ga sin tilslutning til forslaget om å videreføre ordningen med såkalt kollektivt medlemskap, har ytterligere fire lokale hyttelag meldt seg inn i Hyttevelforeningen. De fire hyttelagene er Bjønnskarhaugen, Strandbekkli, Silkedalen og Silkedalsporten. Samlet utgjør de fire lokallagene rundt 130 hytteeiere. Det betyr at Rauland hyttevelforening ved inngangen til 2015 har medlemsmasse på drøyt 500 hytteeiere.

Lederen i Rauland hyttevelforening, Erik Berg-Hansen sier han er glad for den nye tilveksten av medlemmer.  – Vi får langt større gjennomslagskraft dersom vi kan snakke med en felles stemme ovenfor kommune, grunneiere og andre sentrale aktører i Rauland, sier Berg-Hansen som håper enda flere hytteeiere vil slutte seg til hyttevelforeningen i tida framover.

 

Godt besøkt høsttreff

Lørdag 4. oktober arrangerte Rauland hyttevelforening sitt årlige Høsttreff på Høgfjellshotellet. Nærmere 90 hyttefolk var til stede og tradisjonen tro var det spekemat som sto på menyen. Tone Jorunn Tveito fra Lårdal, like kjent som huldra i Telemark, høstet stor applaus for underholdningen, både som hulder, men også for sin vakre kveding. Ann Mari Jore fortalte om det rikholdige og varierte tilbudet på Raulandsakademiet mens to representanter for Kjerringsveiven reklamerte for den populære jentemarsjen ved Rjukan.

Mot slutten av møtet ble et titalls gavekort fra handels- og servicenæringen i Rauland trukket. Et populært tiltak som Hyttevelforeningen takker næringslivet i Rauland for. Ellers ble de frammøtte grundig orientert om utviklingen i den såkalte snøskutersaken, dvs. planene om å etablere et motorsportsanlegg for fornøyelseskjøring med snøskutere ved Torvetjønn. Planene har møtt massiv motstand både blant hyttefolk og fastboende i Torvetjønn/Heimvegli-området. Til Vest Telemark Blad opplyser plankontoret Homme & Homme at de sjelden eller aldri har fått så mange protester mot et planlagt prosjekt i Vinje kommune. Saken går nå videre i byråkratiet i kommunen og vil ikke under noen omstendigheter bli endelig behandlet før etter at realistiske støymålinger er gjennomført til vinteren. Stadig flere tviler nå på at prosjektet overhodet kan la seg gjennomføre.

Se oppslag i Vest-Telemark Blad tirsdag 1. oktober.

 

Bekymret for nedlegging av akutten på Rjukan

Styret i Rauland hyttevelforening er bekymret for konsekvensene av nedleggingen av akuttmottaket på Rjukan sykehus. Styret besluttet derfor å sende en uttalelse til Styret i Sykehuset Telemark HF før saken skulle opp til endelig behandling mai i år. Uttalelsen ble også sendt som et leserbrev til avisa Varden. Se vedlegg.  Rjukan sykehus er lokalsykehus for store hytteområder som Rauland, Gaustablikk, Frøystul/Skinnarbu og Haukeli/Vågslid, områder med fortsatt stor hyttebygging. Vi frykter at ambulanser til sykehusene i Notodden og Skien ikke blir noen fullgod erstatning for et veldrevet lokalsykehus, særlig når standarden på flere veistrekninger i vestfylket er av svært dårlig kvalitet. Verdt å merke seg er også at Rauland er ett av områdene her i landet som Norsk Luftambulanse har merket som såkalt sort hull, dvs. at responstiden overstiger minstekravet på 45 minutter.   

Berit Myhra inn i styret til kraftlaget 

Berit Myhra, som er varamann til styret i Hyttevelforeningen, ble i juni 2014 valgt inn som nytt styremedlem i Rauland kraftforsyningslag.  Hyttevelforeningen har i mange år vært representert i styret i kraftlaget og Berit Myhra overtar stafettpinnen fra Hanne Simonsen som har hatt dette vervet de siste årene. Hyttefolket er for øvrig samlet den suverent største kunden til Rauland kraftforsyningslag. Som nytt varamedlem fra Hyttevelforeningen ble valgt Jo Inge Johnsen.

Høy stemning på pop quiz-kveld 

Lørdag 8. mars inviterte Rauland hyttevelforening sine medlemmer med venner til kombinert middag og  Pop Quiz på Høgfjellshotellet. Arrangementet var et samarbeid med Rauland Høgfjellshotell. Quizen ble ledet av NRKs populære programleder Finn Bjelke.  De 45 påmeldte fra Hyttevelforeningen ble supplert med både hotellgjester og lokale deltakere fra Rauland, slik at hotellbaren var stuvende full da Bjelke dro i gang musikkspørreleken nærmere kl. 21.30. Selv om det viktigste var å delta og ikke å vinne, tar vi likevel med at seksmannslaget med Nils Etterstad i spissen fra Seljord gikk seirende ut av konkurranse (se bilde nr. 1). På bilde nr. 2,  blir den kvinnelige deltakeren på laget, Kristi Skare gratulert av Finn Bjelke. Glad gjeng på bilde nr. 3 er familiene Gudbrandsen og familien Wold/Simonsen fra Skien.

Endelig ny skiundergang til Bjønnskarhaugen 

Sikre krysninger av skiløyper har hele tida hatt høy prioritet i Rauland hyttevelforeningen. Vi er derfor svært fornøyde med at ny skiundergang endelig er etablert under veien til Bjønnskarhaugen hyttefelt, et par hundre meter nord for hotellet. På grunn av uenighet om både finansiering og plassering av den nye undergangen, har dette vært en gjenganger helt siden den nye veien til Bjønnskarhaugen ble anlagt for 6-7 år siden. Den nye skiundergangen ligger midt i ett av de mest «trafikkerte» løypenettene i hele Rauland. På grunn av uenighet om både finansiering og plassering av den nye undergangen, har dette vært en gjenganger helt siden den nye veien til Bjønnskarhaugen ble anlagt for 6-7 år siden. Den nye skiundergangen ligger midt i ett av de mest «trafikkerte» løypenettene i hele Rauland.

Mangeårig krangel om tilknytningsavgift 

Hvor mye skal det koste den enkelte hytteeier å kople seg på det kommunale vann- og avløpsnettet i Vinje kommune? Dette spørsmålet  har vært gjenstand for stor uenighet og mye brevutveksling mellom hytteeierne på Bjønnskarhaugen hyttefelt og Vinje kommune de siste 5 årene. I loven heter det at kommunen kun kan kreve refundert de utgiftene kommunen faktisk har hatt for å bygge ut det kommunale vann- og avløpsnettet. Altså det såkalte selvkostprinsippet. Vinje kommune har sendt en regning på rundt 80 tusen kroner pr hytte på Bjønnskarhaugen. De drøyt 30 hytteeierne i det aktuelle hyttefeltet har på sin side stipulert med en tilknytningsavgift på ca. 53 000 kroner og har derfor avkrevd et selvkostregnskap fra kommunen. Både Fylkesmannen og Sivilombudsmannen har vært koplet inn i konflikten pga. treg saksgang og fortsatt mener hytteeierne at Vinje kommune ikke har gitt en tilfredsstillende dokumentasjon på hvorfor avgiften er satt til kr. 80 000,-.  Også Rauland hyttevelforening har nå bedt kommunen om en slik dokumentasjon ettersom saken er av prinsipiell karakter og kan få konsekvenser for langt flere hytteeiere enn bare de på Bjønnskarhaugen.

En stemme inn i Rauland Turist 

Rauland hyttevelforening er allerede representert i styret i Rauland kraftforsyningslag. Nå ønsker hyttevelforeningen også  å bli representert i styret i Rauland Turist, som er den mest sentrale turistaktøren i Rauland. Representanter for flere av de største turistbedriftene i Rauland samt Vinje kommune sitter i dag i styret i Rauland Turist. For at Rauland hyttevelforening skal bli medlem i styret, må det en vedtektsendring til som kun kan gjennomføres på årsmøtene i Rauland Turist.

Har du skiftet e-postadresse? 

Rauland hyttevelfortening opplever stadig vekk at våre medlemmer skifter e-postadresser uten at vi blir informert. Det betyr at du kan gå glipp av viktig informasjon om alt fra årsmøteinnkallinger, invitasjoner til sosiale begivenheter samt vedtak som gjøres i styret vårt som kan ha relevans til deg som hytteeier i Rauland. Derfor husk å melde fra til vår sekretær Hanne Simonsen,  simonsen.hanneSPAMFILTER@gmail.com <simonsen.hanneSPAMFILTER@gmail.com> (Fjern SPAMFILTER fra adressen) dersom du har endret e-postadresse din den siste tiden. 

Sti- og løypenettet i Rauland

Vinje kommune starter nå arbeidet med å utarbeide en overordnet plan for sti- og løypenettet i kommunen. Rauland hyttevelforening er en av høringsinstansene og styret ønsker derfor tilbakemelding fra deg som medlem dersom du har synspunkter på hvordan nettet av både sommerstier og vinterløyper bør utvikles videre i Rauland. Et godt utbygd løypenett er en av de viktigste trivselsfaktorene for hyttefolket og det er derfor viktig at vi er med på å påvirke dette arbeidet. Invitasjonen fra Vinje kommune finner du her (se i vedleggsfeltet). Vi i styret i Rauland hyttevelforening vil ha din tilbakemelding innen 15.oktober.   

Se vedlegg:

 

Årsmøtet og påskeskirennet 2013

Rauland hyttevelforening holdt  sitt årsmøte på langfredagen den 29.mars på kafeteriaen på Vierli.  84 medlemmer møtte fram og Erik Berg-Hansen og Lene Løvstad ble valgt til henholdsvis ny leder og ny nestleder for neste periode. De øvrige styremedlemmene og varamedlemmene takket ja til gjenvalg.  Årsmøtet åpnet adgang for at lokale vellag kan melde sine medlemmer kollektivt inn Rauland hyttevelforening til en redusert kontingent på kr. 125,-. Dette ble godtatt som en prøveordning for 2013 -2014. I første omgang vil Farhovd Øst hytteforening bli kontaktet. På det påfølgende medlemsmøtet var ordfører Arne Vinje invitert for å svare på aktuelle saker for hytteeiere i Rauland. Blant de spørsmålene som ble reist, var flytting av skytebanen på Rukkemo, gang-sykkelvei fra Krossen til Vierli, trafikksikkerheten langs riksvei 37, framtidig vanntilførsel til hyttene i Rauland samt utvidet forsøksordning med snøscooterkjøring i Rauland. Vi henviser til kapitelet om Møtereferater for flere detaljer.  På medlemsmøtet orienterte også Geir Midtbø fra Rauland Turist om løypekjøringen framover etter at Rauland skisenter har overtatt ansvaret for denne tjenesten fra Vierli v/Erlend Larsen. En sauebonde fra Rauland oppfordret avslutningsvis alle hundeeiere om å respektere båndtvangen i området.

Tradisjonen tro ble det årlige påskeskirennet arrangert umiddelbart etter årsmøtet/medlemsmøtet.  Oppslutningen var også i år imponerende stor. Hele 220 forventningsfulle barn fra 2 til 10 år stilte på startstreken og alle fikk medalje og godteposer etter målgang. Barneskirennet selger seg sjøl ved munn-til-munn-metoden og styret ser ingen grunn til å bruke tid og krefter på å reklamere ekstra for dette populære tiltaket.   

 

 

Lyst til å leie ut hytta?

Rauland Turist merker til tider stor pågang etter å leie hytte i Rauland, særlig på vinteren. Det gjelder særlig i helgene og i ferieukene.  Etterspørselen har vært såpass stor den siste tida at Rauland Turist ikke har greid å imøtekomme alle ønskene.  Oppfordringen til deg som hytteeier er derfor å melde fra til Rauland Turist dersom du har anledning til å leie ut hytta i kortere eller lengre perioder. Ta kontakt med  torbenSPAMFILTER@visitrauland.com <torbenSPAMFILTER@visitrauland.com> (Fjern SPAMFILTER fra adressen) for ytterligere informasjon.

  

Skikurs for hyttefolket i vinterferien 2013

23 forventningsfulle deltakere møtte opp ved hotellet da Rauland hyttevelforening for første gang arrangerte skikurs for medlemmer i hyttevelforeningen første helga i vinterferien. Oppslutningen var i overkant av det styret i velforeningen hadde regnet med og tilbakemeldingene etter kurset var svært positive. Det skyldtes ikke minst de to populære og dyktige instruktører som var engasjert, nemlig den tidligere landslagsløperen Ella Gjømle Berg og mannen hennes Øyvind Berg.  I løpet av to kursøkter lørdag 16. og søndag 17. februar fikk deltakerne opplæring i både staking, dobbelttak og diagonalteknikk. Kurset ble avsluttet med vafler, gløgg og utdeling av diplomer til alle.  Ella og Øyvind har allerede signalisert at de kan stille opp som instruktører til eventuelle nye skikurs i regi av hyttevelforeningen.

Rekruttering av flere medlemmer

Styret i Rauland hyttevelforening har flere ganger diskutert forskjellige tiltak for å rekruttere flere medlemmer til hyttevelforeningen. I følge tall er det nå mer enn 2000 hytter i Rauland, mens antall medlemmer i velforeningen har ligget relativt stabilt på rundt 350 de siste åra. Det betyr at vi har et stort potensiale for å bli en større forening. Ved å øke medlemsmassen vil Rauland hyttevelforening også kunne utgjøre en enda sterkere stemme i alle aktuelle spørsmål som angår hytteeiernes ve og vel. Eksempelvis gjelder det spørsmål om eiendomsskatt, kraftpriser, trafikksikkerhet og løypenett. Blant de temaene som styret i hyttevelforeningen nå skal utrede, er forholdet vi skal ha til de lokale vei- og vannlagene som er etablert i de enkelte hytteområdene.

Ingen eiendomsskatt på hyttene

Fjorårets forslag om å vurdere innføring eiendomsskatt på hyttene i Vinje kommune er foreløpig lagt på is. På det årlige grunneiermøte i februar i år, opplyste rådmann Hans Kristian Lehmann at det i hvert fall ikke blir aktuelt med eiendomsskatt de to nærmeste årene. Rauland hyttevelforening har tidligere protestert kraftig mot planene om å innføre slik skatt som ville har gitt en ekstra utgift i størrelsesorden fra kr. 6000,- til kr. 15 000,- pr. hytteeier. Også et flertall av lokalpolitikerne i kommunen har signalisert motstand eiendomsskatt i Vinje.

Fortsatt representasjon i styret i Rauland Kraftforsyningslag

Rauland hyttevelforening har i mange år vært representert i styret i Rauland kraftforsyningslag. Hyttevelforeningen mener det er riktig og viktig at hytteeierne er representert i det øverste organet i kraftforsyningslaget ettersom vi samlet er en stor og viktig kunde (og inntektskilde) for kraftlaget. På årsmøtet i juni 2012 ble for øvrig Hanne Simonsen gjenvalgt som styremedlem, med Erik Berg-Hansen som hennes personlige varamedlem.

Konflikt om festeavgift avgjort 

En hytteeier på Rukkemo i Rauland har i Vest-telemark tingrett tapt sin sak mot grunneier Jon Tvitekkja om fastsetting av årlig festeavgift på hytteeiendommen. Tvitekkja hevdet at salgskontrakten ga ham rett til å regulere opp den årlige festeavgiften fra kr. 5000,- til hele kr. 25000,- etter 10 års varighet. Han viste til Tomtefesteloven der det bl.a. heter at en grunneier kan ta inntil 5% av eiendommens salgsverdi i årlig festeavgift dersom ikke annet er avtalt. Hytteeieren hevdet på sin side at den årlige konsumprisindeksen - kpi – skulle legges til grunn for regulering av festeavgiften. Tingretten ga grunneieren medhold i hovedkravet, men satte likevel ned den årlige festeavgiften til kr. 20 000,- fordi retten mente at eiendommen hadde en stipulert salgsverdi på kr. 400 000,- og ikke kr. 500 000,-. I tillegg til en dramatisk økning i årlig festeavgift ble hytteeieren også pålagt å betale alle saksomkostningene.

Rauland hyttevelforening har bidratt med et mindre beløp til støtte for hytteierens advokatutgifter.

Har flertall - men ingen innflytelse

Vinje er en av 44 kommuner her i landet som har flere hytteeiere enn boligeiere. Det viser en statistikk som Aftenposten presenterte for en tid tilbake. Av oversikten går det fram at det i fjor var 4165 hytter i Vinje mens tallet på registrerte boliger bare var 2110. Mao nesten dobbelt så mange hytter som boliger. Bare kommunene Hol, Sigdal, Trysil, Hvaler og Sirdal har større overskudd av hytter enn Vinje. Bakgrunnen for oppslaget i Aftenposten var et utspill fra hytteeier Knut Nes i Nord-Aurdal som foreslo at hytteeiere for framtida bør få stemmerett i den kommunen der de har hytte. Han viste bl.a. til at mange hytteeiere bruker hytta store deler av året og at de i vesentlig grad bidrar til å holde liv i både næringsliv og servicebransje. I Nord-Aurdal betaler hytteeiere eiendomsskatt, uten at det gir noe mer lokal innflytelse. – Vi føler oss som nyttige idioter, sier den arge hytteeieren til Aftenposten. Ordfører Eivind Brenna i nabokommunen Vestre Slidre støtter hytteeierens krav og vil gi hyttefolket stemmerett på en eller annen måte. Hva sier du om det, Arne Vinje?

Fjernavlesning av strømmålere 

Rauland Kraftforsyningslag opplyser at kraftlaget har kommet godt i gang med å erstatte manuell avlesning av strømmålere på hyttene med såkalt fjernavlesning. I dag blir 30 prosent av målerne i vårt område fjernavlest, mens målet er å gå over på fjernavlesning av 80 % av strømabonnentene innen 2017. Overgangen til fjernavlesning er ikke gratis og vi vil alle merke det på nettleia de nærmeste åra.

Løypeavgiften 

Rauland har et imponerende løypenett som det koster å opprettholde og vedlikeholde. I dag dekkes dette arbeidet gjennom et spleiselag mellom kommunen, turistbedriftene i Rauland og den årlige løypeavgiften fra hytteeierne. Løypeavgiften for 2010 er på kr. 625,- kroner.

I fjor bidro rundt 400 hytteeiere på dette spleiselaget. Det synes vi er for dårlig når vi vet at det er nærmere 2000 hytter i vårt område. Skiløypene er med på å høyne kvaliteten i området og Rauland hyttevelforening oppfordrer derfor sterkt alle hytteeierne å bidra. Se egen lenke til Gje låm!Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.